محمد رؤوف قنفود
...
طالب دكتوراه
Univ. Constantine 2
الفريق : OSSIG

Research Gate
التفاصيل
أطروحة الدكتوراه جارية
محمد رؤوف قنفود
Analyse et synthèse d’opinion multilingue dans le Big Social Data. Université Constantine 2, Algérie